Αεροστρώματα Κλινών - Μ.Ε.Θ

.

Novacare 

Τα Αεροστρώματα Κλινών - Μ.Ε.Θ  της Νovacare προορίζονται για ασθενείς που χρήζουν ιδιαίτερης νοσηλευτικής φροντίδας και απευθύνονται για την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων που οφείλονται στην  τοπικά ασκούμενη πίεση (Pressure ulcers) λόγω της μεγάλης παραμονής του ασθενή στην κλίνη.

 Τα Αεροστρώματα Κλινών - Μ.Ε.Θ  της Νovacare ενδείκνυνται για πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων έως και 4ου βαθμού ενώ διαθέτουν λειτουργίες εναλλακτικής πίεσης, στατικής πίεσης, πρόγραμμα θεραπείας πλάγιας κλίσης (Lateral Tilt) και παλμικής θεραπείας ( Pulsation Mode) κ.λ.π επιτυγχάνοντας μέγιστο αποτέλεσμα και ασφαλή νοσηλεία.      

Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό τους μπορούν να ανταποκριθούν και σε βαριατρικούς ασθενείς για έως και 340 kg.  Alternating Pressure

Low - Air - Loss - System

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της εταιρείας μας.

Κατασκευαστικός Οίκος

Novacare GmbH