Καινοτόμος Ιατρικός εξοπλισμός  

Προηγμένες λύσεις Υγείας 

 

Συνεργάτες 

Πιστοποιήσεις


Η Biosurg είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001και διαθέτει βεβαίωση Κοινοποιημένου Οργανισμού από την οποία να προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 ("Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων" - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004).