Καινοτόμος Ιατρικός εξοπλισμός  

Προηγμένες λύσεις Υγείας 

 

Συνεργάτες 

Πιστοποιήσεις


Η Biosurg είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 και διαθέτει βεβαίωση Κοινοποιημένου Οργανισμού από την οποία να προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 ("Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων" - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004).