ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η BIOSURG Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Η BIOSURG Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται:

·     Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

·     Να αναγνωρίζει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της.

·     Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζόμενούς της.

·     Να μεριμνά για τη μείωση στην ποσότητα και την επικινδυνότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό και την διαχείρισή τους.

·     Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.

·     Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.

·     Να καταγράφει και αξιολογεί τις απειλές και ευκαιρίες της.

·     Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας

·     Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία εντός της οποίας λειτουργεί.

·     Να μεριμνά για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την εφαρμογή στην εταιρία.

·     Να συμβάλει στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της.

Η Διοίκησης του Οργανισμού πιστεύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι

υποχρέωση όλων και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου,

διαδικασίας, συστήματος για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.